Färsk statistik om skuldsättningen i Sverige

27 juni, 2018

Det talas ofta om att skuldsättningen skenar. Rapporteringen i media fokuserar på att vi tar fler lån och det dessutom på större belopp. I den mest alarmerande rapporteringen tas även upp att antalet skulder som går till Kronofogden ligger på en hög nivå. Exakta siffror presenteras dock sällan, utan nyhetsartiklar bygger ofta på den allmänna ”känslan”.

När det gäller skuldsättningen i allmänhet är det svårt att ge en generell bild i kronor och ören. Det finns nämligen så många olika typer av lån och krediter, och långivarna är många. Viktigare än att titta på faktisk skuldsättning i Sverige i kronor och ören är kanske att se om skuldsättningen ger direkta problem. För att besvara denna fråga är det naturligt att titta i Kronofogdens statistik. Här kan du läsa mer om färsk statistik från Kronofogden.

Skuldsättning

Färre med ärenden hos Kronofogden…

Kronofogden har exakta siffror på både antalet skuldsatta och de totala skuldbeloppen. Om man inte klarar av att betala sina skulder får man en betalningsanmärkning, och ett utslag från Kronofogden resulterar alltid i en anmärkning. Denna statistik för man löpande varje år och den presenteras på våren. Man bör därför aldrig ta ett privatlån om man inte kommer att klara av att betala tillbaka det. Siffrorna för 2017 har nyligen presenterats och de pekar alla på trenden att antalet skuldsatta minskar.

I riket som helhet var antalet privatpersoner med ärenden hos Kronofogden 417 693 personer. Det är en minskning med omkring 10 000 personer jämfört med 2015. Trenden är tydlig. Det är färre personer som hamnar hos Kronofogden på grund av obetalda räkningar, hyror, låneamorteringar och så vidare. En anledning till detta torde vara den allmänt sett goda ekonomin i landet med en hög sysselsättningsgrad. Bra att känna till är dock att statistiken också visar att de som läggs in i den så kallade indrivningsdatabasen ofta blir kvar där i många år.

Om vi tittar på skillnaden mellan kvinnor och män är den ungefär lika stor 2017 jämfört med både 2016 och 2015. Män är klart överrepresenterade hos Kronofogden. Samtidigt är trenden att siffran sjunker snabbare för män om man jämför procentuell nedgång.

Medianskulden 2017

Medianskulden hos Kronofogden 2017 sett till hela befolkningen var 53 660 kr. Siffran för kvinnor var 45 322 kr medan siffran för män var 56 822 kr. Den stora skillnaden mellan kvinnor och män är inte uppseendeväckande. Det finns stora skillnader mellan könen i synen på lån utan säkerhet och andra krediter samt på risktagande i ekonomin överlag.

Intressant nog är det inte många kommuner som sticker ut från snittet. De kommuner som ändå gör det är typiska glesbygdskommuner och det är då framför allt männens skulder som drar upp snitten. Länen med en högre andel glesbyggdskommuner har också generellt sett en högre andel skuldsatta.

…men skuldberget växer

Samtidigt som det är positivt att färre personer i Sverige är föremål för indrivning eller andra åtgärder från Kronofogdens sida, är det negativt att totalskulden ökar.

2015 var den totala skulden enligt Kronofogdens statistik 72,4 miljarder kronor. I uppgifterna för 2016 presenterades nästan exakt samma siffra. För 2017 har det dock skett en väsentlig förändring. Siffran för 2017 är 78,7 miljarder kronor, det vill säga en ökning på 6,3 miljarder.

Eftersom antalet personer hos Kronofogden minskar blir kontentan att de personer som hamnar hos Kronofogden idag har större skulder än tidigare. Någon analys kring detta har myndigheten inte presenterat och det är svårt att beskriva exakt vad som gör att snittskulden har ökat.

Nya skuldsatta 2017

Kronofogden för också detaljerad statistik kring så kallade förstagångsgäldenärer. Dessa är personer som får ett ärende hos Kronofogden för första gången. Siffrorna för de senaste åren är nedslående läsning. Bara mellan 2016 och 2017 ökade antalet förstagångsgäldenärer med närmare 7500 personer eller omkring 10 procent. Räknar vi bakåt ytterligare ett par år (2014) är ökningen hela 34%.

Om trenden är att fler hamnar hos Kronofogden som förstagångsgäldenärer, hur kommer det sig då att antalet personer i Kronofogdens register totalt minskar? Anledningen är, enligt statistiken, att fler än tidigare lyckas betala tillbaka sina skulder samma år som de uppkommer. Det är till och med en klar majoritet som lyckas med detta. Emellertid finns skäl att anta att denna positiva bild kan försämras i det fall ekonomin i samhället skulle bli sämre.

Många som finns kvar hos Kronofogden år efter år

Att många lyckas avsluta sina ärenden hos Kronofogden på ett snabbt sätt är positivt. Samtidigt är det tydligt att många som hamnar hos Kronofogden fortsätter att ha problem med att betala. Kronofogden uttrycker sig på det viset att den som inte kan betala skulden det första året löper stor risk att få stora problem under många år.

Det är omkring en av tre förstagångsgäldenärer som inte kan betala tillbaka det första året. År fem är det mer än en av fem som fortfarande finns kvar i indrivningsdatabasen. Dessa siffror är tydliga tecken på att skuldsättningsproblematiken kan bli mycket allvarlig om ärendet inte löses inom det första året.

Källa: Kronofogdens statistik

Fyll i formuläret för att fortsätta din ansökan hos vår partner

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden