Lån med betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en notering hos ett kreditupplysningsföretag som anger att du har en obetald skuld, har varit sen med betalningar eller på annat sätt har misskött ekonomiska åtaganden. Varje enskilt kreditupplysningsföretag avgör på egen hand vilka brister som ska leda till en betalningsanmärkning, men utslag/beslut från Kronofogden, tingsrätt och Skatteverket ger alltid noteringar i registren. Att låna pengar privat med betalningsanmärkning och skuld hos Kronofogden är i stort sett omöjligt. Att däremot låna pengar med betalningsanmärkning och ta ett lån utan säkerhet är desto lättare.

Om du har behov av att låna med betalningsanmärkning finns det flera tillvägagångssätt. I den här texten kommer vi behandla hur du får en betalningsanmärkning, eller kanske snarare hur du undviker att få en betalningsanmärkning. Vidare ska vi beröra hur du går tillväga för att låna pengar med betalningsanmärkning.

 

Betalningsanmärkning

Vad betalningsanmärkningar är till för?

Betalningsanmärkningar är ett sätt för banker och kreditbolag att förvissa sig om huruvida du har en stabil ekonomi eller inte. Varje gång som en person ansöker om ett privatlån, ett kreditkort eller en annan finansiell produkt så genomför banken eller kreditbolaget en så kallad kreditupplysning. Detta är en upplysning som banken gör för att få reda på så mycket som möjligt om din privatekonom, vilket de behöver göra för att kunna fatta ett beslut om huruvida du ska beviljas ett privatlån eller inte. Beviljas du ett privatlån så ligger kreditupplysningen även till grund för vilka villkor du kommer att få på ditt lån. Lånevillkoren sätts individuellt vilket gör att dina ekonomiska engagemang och förhållanden spelar stor roll.

Betalningsanmärkningar är något som belastar ditt kreditregister. Kreditregistret är något som alla kreditupplysningsföretag har tillgång till. Det är detta register som kreditupplysningsföretag utgår från när de gör sin bedömning av dig och din ekonomi. I registret syns bland annat hur många gånger du ansökt om privatlån och krediter och om du har tidigare betalningsanmärkningar. Baserat på ditt kreditregister får du sedan ett kreditbetyg, vilket är det som avgör om du kommer få ett privatlån eller inte samt vilka villkor du kan komma att beviljas på ditt lån.

Det finns flera olika faktorer som avgör ditt kreditbetyg. Har du många spridda smålån och krediter kan det påverka ditt kreditbetyg negativt. På samma sätt kan många låneansökningar under en kort tid leda till att ditt kreditbetyg försämras. Kort sagt kan allt som på något sätt gör bankerna och kreditbolagen det minsta tveksamma över din ekonomi leda till att du får ett dåligt kreditbetyg. Det värsta av allt är att få en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning är det yttersta tecknet på att man misskött sina betalningsåtaganden. Betalningsanmärkningen får man om man underlåtit sin betalningsskyldighet vid ett flertal tillfällen.

Hur man får en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är som sagt något man får ifall man underlåtit sin betalningsskyldighet vid upprepade tillfällen. När du köper något på faktura så skjuter du upp betalningen till efter att du erhållit varan. Detta är en, historiskt sett, relativt ny metod att sköta betalningar på. Normalt sett betalar man först och får varan sedan. Genom att få varan först och betala sedan så tar säljaren en viss risk, i och med att den förlorar en tillgång utan att få direkt ersättnings för den. För dig som köpare är det däremot väldigt fördelaktigt att skjuta på betalningen ur ett kassaflödesmässigt perspektiv.

Mot bakgrund av det ovanstående är det desto viktigare att du som köpare faktiskt betalar fakturan på det angivna förfallodatumet. Att inte betala sin skuld på förfallodatumet är väldigt allvarligt och ses inte på med blida ögon från varken säljaren eller kreditbolagen. Genom att inte betala fakturan har du missbrukat det förtroende som du fått från säljaren. Detta leder initialt till att det läggs på en förseningsavgift i form av dröjsmålsränta på ditt ursprungliga fakturabelopp, sedan förlängs betalningsdatumet med några dagar. Betalar du inte heller på det nya betalningsdatumet så anlitar säljaren i de allra flesta fall ett inkassoföretag för att driva in din skuld. Inkassoföretaget är ingen statlig anrättning, även om man i många fall kan tro det. Istället är det ett privat företag som driver sin verksamhet genom skuldindrivning på uppdrag av andra företag. För detta tar de ut en avgift, en avgift som läggs till på ditt fakturabelopp. Vid det här laget har alltså ditt ursprungliga fakturabelopp blivit markant dyrare till följd av dröjsmålsräntan och avgiften från inkassoföretaget. Trots detta är det otroligt viktigt att du betalar skulden så fort som möjligt. Även om den blivit mycket dyrare än vad den var från början.

Betalas inte skulden till inkassoföretaget så skickar inkasso vidare ditt ärende till nästa, och sista, instansen. De som tar över uppdraget för att driva in din skuld efter inkasso är Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten, eller Kronofogden, är en statlig institution med ansvar för skulder. De har andra behörigheter och befogenheter för att driva in din skuld jämfört med vad såväl borgenären som inkasso. Kronofogden har med andra ord mandat att ta till metoder för att driva in skulden som inga andra har. När Kronofogden tagit emot ditt ärende så öppnas det upp ett skuldkonto i ditt namn där skuldbeloppet läggs till.

I samband med att Kronofogden tar över ditt ärende så belastas du också i regel med en betalningsanmärkning. Det ska dock poängteras att det inte är Kronofogden som lägger till betalningsanmärkningen. De som lägger till betalningsanmärkningen är kreditupplysningsföretagen. Det finns dock som sagt ett samband med Kronofogden i och med att det är först när de tar över betalningsärendet som du belastas med en betalningsanmärkning.

I och med att processen är så pass långt gången när du belastas med betalningsanmärkningen så innebär det också att betalningsanmärkningen påverkar ditt kreditbetyg på ett oerhört negativt sätt. Betalningsanmärkningen försvinner inte heller även om du betalar din skuld. Den belastar nämligen ditt kreditregister i tre år från det att du fick anmärkningen. Med andra ord så blir konsekvenserna av en betalningsanmärkning såväl allvarliga som långtgående.

Låna pengar med betalningsanmärkning

Som nämnts ovan så blir det betydligt svårare att ta ett privatlån med en betalningsanmärkning, men det är inte alls omöjligt. Betalningsanmärkningen är en indikation på att du som gäldenär har varit oförmögen att betala dina skulder tidigare. Detta ser många långivare som något väldigt allvarligt och oroväckande. På grund av detta är det således många långivare som drar öronen åt sig när de nås av en låneansökan från en person med en eller flera betalningsanmärkningar.

Majoriteten av långivarna på kreditmarknaden nekar ansökningar från en person som vill låna pengar med betalningsanmärkning. Det finns däremot de långivarna som inriktat sin verksamhet mot personer med svaga kreditbetyg eller till och med betalningsanmärkningar. Detta har både sina för- och nackdelar. Fördelarna är att personer med en svag ekonomisk historik får en andra chans att låna pengar. Nackdelen är dock att dessa personer kanske inte borde beviljas ytterligare privatlån från första början. Det handlar med andra ord till mångt och mycket om att man måste ha den självinsikt och disciplin som krävs för att veta huruvida man kommer kunna klara av ytterligare privatlån eller ej.

Att låna pengar med betalningsanmärkning blir givetvis lättare ju längre tid som löpt från det att du belastades med anmärkningen. Förhoppningsvis har du under den tiden kunnat betala av skulden och lyckats skaffa dig en stabil ekonomi. Om du har en god ekonomi i stort så är betalningsanmärkningen ett formellt problem snarare än något som faktiskt påverkar dina chanser att kunna betala av framtida skulder. Detta tar även många långivare fasta på när det kommer till att bedöma om du ska bli beviljad ett privatlån eller inte. Mot bakgrund av detta finns det även chanser att bli beviljad ett privatlån från mer etablerade långivare och banker. Ansök här för att låna pengar med betalningsanmärkning för att hitta de bästa villkoren om du har betalningsanmärkningar.

Manuell kreditprövning

Det finns goda chanser att få sin låneansökan beviljad trots betalningsanmärkning. Normalt sett är det dock ett krav att man ska ha en god ekonomi i övrigt, även om lång tid har gått sedan man fick anmärkningen. Vidare ska det poängteras att i stort sett alla långivare kommer neka dig att låna pengar med betalningsanmärkning så länge du inte ber om en manuell kreditprövning. En manuell kreditprövning innebär att långivaren ser till fler faktorer än endast ditt kreditregister. Genom att väga in andra aspekter i bedömningen är chansen större att du får din låneansökan beviljad – såtillvida att du har en god ekonomi bortsett från betalningsanmärkningen.

När långivaren gör den manuella kreditprövningen läggs större vikt vid din nuvarande ekonomiska status snarare än din betalningshistorik. Vem som helst kan ha oturen att dra på sig en betalningsanmärkning genom att glömma bort en räkning. Slarvar man med en räkning kan den som sagt leda till en betalningsanmärkning om det går tillräckligt långt. Detta gäller alltså oavsett omfattning på räkningen. Trots att räkningen bara är på några kronor kan den leda till en anmärkning. Detta gör att en betalningsanmärkning, och således kreditbetyget, kan vara aningen missvisande för en persons ekonomi. Genom en manuell kreditprövning läggs större vikt vid din nuvarande ekonomiska status än tidigare betalningsanmärkningar.

Nackdelar med betalningsanmärkning

Om du har en betalningsanmärkning utgör den inte alltid ett absolut hinder för att kunna bli beviljad ett privatlån, men du måste räkna med att långivarna är restriktiva i sin utlåning. Långivarna tar helt enkelt en större risk, vilket kan yttra sig bland annat i följande.

 • Du får betala högre ränta
  • En betalningsanmärkning indikerar på att du är en låntagare som är mer riskfylld att låna pengar till än andra. I och med att riskfaktorn är högre så måste långivaren kompensera och väga upp för detta på något sätt. Detta görs i regel genom att långivaren tar ut en högre ränta än vanligt. Genom en högre ränta får långivaren helt enkelt mer betalt för att låna ut pengar till dig.
 • Du är begränsad till ett lägre maxtak än vanligt
  • Ju mer pengar en långivare lånar ut, desto mer pengar riskerar denne att förlora. Att låna ut alldeles för stora belopp är med andra ord oansvarigt på flera sätt. Dels för att långivaren riskerar att inte få tillbaka pengarna och dels för att låntagaren då får ett ansvar som denne eventuellt inte klarar av att fullfölja. Att begränsa maxtaket är bra för båda parter med andra ord.
 • Du är begränsad till kortare låneperioder
  • Långivaren vill försäkra sig om att snabbt få tillbaka det utlånade beloppet för att minimera risken att inte få tillbaka pengarna. Detta gör att du inte kommer beviljas samma låneperioder som andra. Följaktligen blir även avbetalningarna på lånet betydligt högre än vanligt.
 • Du kan behöva ange en medsökande alternativt en borgensman
  • Med en medsökande eller en borgensman så delar du ansvaret för lånet tillsammans med en annan person. Detta leder till ökad trygghet för såväl långivaren som för dig som låntagare. Genom att dela ansvaret med någon annan är chansen dessutom stor att räntan för lånet blir lägre än vad den annars skulle bli.

Listan ovan är inte uttömmande och varje långivare behöver naturligtvis inte arbeta med alla dessa metoder för att minska sina risker. Klart är dock att dina villkor alltid blir sämre om du har en betalningsanmärkning.

Sammanfattning

En betalningsanmärkning är något som belastar ditt kreditregister och påverkar ditt kreditbetyg negativt. Risken är stort att du får en betalningsanmärkning om du slarvar med dina räkningar och underlåter att betala dem. Det är inte Kronofogden som ger ut betalningsanmärkningar utan kreditupplysningsföretagen. Har du en gång fått en betalningsanmärkning så ligger denna kvar i ditt kreditregister under tre år från det att du fått anmärkningen för första gången. Anmärkningen kvarstår i registret även om du har betalat av skulden.

Du kan låna pengar med betalningsanmärkning, men det är betydligt svårare jämfört med om du skulle ha ett prickfritt register. Genom att be om en manuell kreditprövning har du större möjligheter att få en låneansökan beviljad trots betalningsanmärkning så länge du har en god ekonomi i övrigt. Om du lånar pengar med betalningsanmärkning måste du vara beredd på att få sämre villkor än om du inte skulle ha en betalningsanmärkning. Sämre villkor kan till exempel vara att du får betala en högre ränta, att du inte får låna lika mycket som andra eller att du får en kortare löptid än vanligt.

Med andra ord är en betalningsanmärkning ingen katastrof för din ekonomi, men det underlättar definitivt om du inte har en.